Nieuw bestuur

De Algemene Ledenvergadering kiest nieuw bestuur

Voor het eerst in 3 jaar kon een gewone ledenvergadering worden  gehouden. Dat leidde ook tot een volle agenda met alle gebruikelijke punten. Niettemin kon de vergadering dankzij de goede voorbereiding vlot en zonder strubbelingen worden afgewerkt. Bijzondere punten:

  1. IMG2733Een kleine aanpassing van de statuten was noodzakelijk geworden na het in werking treden van de WBTR (de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Daarin wordt geregeld, dat de penningmeester bij financiële transacties aan een aantal controlemaatregelen moet voldoen. De wijziging werd met algemene stemmen aangenomen.
  2. De penningmeester kon een relatief optimistisch resultaat melden. Ondanks de zware crisisjaren bleken de financiën alleszins gezond. Hij kreeg daarvoor extra lof toegezwaaid.
  3. In de rondvraag kwam de vraag aan de orde of het niet wenselijk was de financiële kosten en baten van het lidmaatschap van de NJBB eens op een rij te zetten. Natuurlijk kost het lidmaatschap van de NJBB ons elk jaar een overigens betrekkelijk gering bedrag. Dat zou je kunnen besparen. Aan de andere kant staan ons moeilijke tijden te wachten. IMG2738.jpgDan kun je er misschien toch beter met elkaar de schouders onder zetten dan een individueel pad inslaan. Misschien zou het beter zijn eraan te werken, dat al die vrijbuiters, die wel gebruik maken van de NJBB producten maar er niets voor over hebben, te overtuigen van het nut van lidmaatschap. Samen sta je sterker.

Nadat het zittende bestuur ("ad interim") al vroeg in het najaar vorig jaar kenbaar gemaakt had na 5 jaar interim bestuur te willen aftreden, was het best lastig om een nieuwe bezetting samen te stellen. Maar na veel overleg en stimulerende woorden kwam het bestuur met een voorstel waarop de ledenvergadering met algemene stemmen ja zei.

IMG2737

 

 

Het nieuwe bestuur:

Voorzitter: Joke van Helvoort

Secretaris: Miep Koster

Penningmeester: Rob van Hettema

In een goed verhaal schetste de nieuwe voorzitter haar ideeën en inzichten. Centraal daarin: een bestuur is geen regering. Het bestuur moet de (beleids)ontwikkeling en -uitvoering met en door leden van de club stimuleren en faciliteren en er de verantwoording voor nemen. De leden en spelen de centrale rol. Maar er is ook structuur nodig. Dat maakt de commissies tot belangrijke steunpilaren van onze club met ruim baan voor all vrijwilligers.

Zij eindigde met een afscheidswoord voor ieder van de bestuursleden persoonlijk en voor het bestuur als geheel. Uiteraard waren er geschenken en herinneringen.Totaal

Klik hier voor meer Foto's