Wedstrijdreglement POZO

Reglement  Petanque Ontmoetingen Zomer(POZO) in  Midden Brabant

Versie 20 maart 2022

Vooraf

Dit reglement is bedoeld als richtlijn om het verloop van deze ontmoetingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alles is met regeltjes dichtgetimmerd.  Het uitgangspunt van deze ontmoetingen is spelplezier en onderling contact naast het wedstrijdelement. Deelnemen is belangrijker dan winnen.

Artikel 1 Inleiding

Binnen Midden Brabant wordt in de periode van 25 april tot 5 september een POZO-cyclus georganiseerd, waaraan de verenigingen uit Midden Brabant kunnen deelnemen.

  • Een team bestaat uit  3 x 3 triplettes,totaal dus 9 personen.
  • Gespeeld wordt in triplettevorm
  • Speeldag: maandagavond
  • Drie wedstrijden per avond

Artikel 2 De competitie

Verenigingen kunnen teams opgeven voor deelname aan deze cyclus. Er is geen limiet aan het aantal teams per vereniging. Afhankelijk van het aantal ingeschreven teams worden deze ingedeeld in poules: A, B, 

Er wordt een competitie gespeeld volgens een vooraf vastgesteld rooster.

Artikel 3 Inschrijving

Procedure

De teams en deelnemers worden opgegeven via het inschrijfformulier. De spelers moeten lid zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen.

Per cyclus wordt gekeken n.a.v. het aantal aangemelde teams hoe de indeling in poules wordt gedaan.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de wedstrijdcommissie POZO en voorgelegd ter goedkeuring aan het overleg Midden Brabant. Voor 2022 bedraagt € 5,- per team per speelavond.

Het inschrijfgeld over de totale competitie dient vóór 25 april te zijn voldaan

Artikel 4.

Wedstrijdsysteem

Op iedere speelavond worden door alle deelnemers drie partijen gespeeld. Hierbij wordt in drie speelrondes volgens een vast rooster gespeeld tussen de equipes A, B en C van de twee teams, waarbij iedere equipe één maal tegen elk van de drie equipes van het andere team speelt, en (bij een afgebakend speelterrein) ieder equipe steeds op een andere baan van het toegewezen speelterrein speelt.

Puntentelling

Iedere partij tussen twee tripletten levert voor het winnende triplet 1 partijpunt op. Na afloop van de speelavond kan de uitslag derhalve variëren tussen 0–9 en 9–0 partijpunten. Het team dat op de speeldag de meeste partijpunten heeft behaald, krijgt 3 wedstrijdpunten. Bij een uitslag van 5–4 krijgt bovendien de verliezer 1 wedstrijdpunt.  

Artikel 5 Ontmoetingen

Plaats en tijd

Om een zo economisch mogelijk gebruik van de speelaccommodatie te krijgen wordt geprobeerd bij toerbeurt steeds een of twee accommodaties te benutten op een speelavond

Nieuw:

Wanneer er 2 teams van dezelfde vereniging in één poule geplaats zijn, worden de wedstrijden tegen elkaar op de eerste speeldag van de geplande serie avonden gespeelt.

De wedstrijden vangen aan op maandagavonden om 19.00 uur.

Voor aanvang van iedere speelronde wijst de wedstrijdleiding de banen aan waarop gespeeld wordt. Bij een niet–afgebakend speelterrein wordt de keuze overgelaten aan de spelers.

Aanmelding

Elk team kent een captain, die deel uitmaakt van het team. Hij bepaalt welke spelers op de betreffende avond in welk triplet (A, B of C) spelen, en deelt deze indeling mee aan de wedstrijdleiding.

Nadat een speelronde is begonnen, mag een team niet meer gewijzigd worden. Alle spelers worden dus voor de betreffende wedstrijd op het wedstrijdformulier vermeld.

Invallers

Indien een team een of meer invallers nodig heeft kan er worden geput uit alle leden van de vereniging. Om ook spelers mee te kunnen laten doen die geen drie wedstrijden kunnen spelen, is het mogelijk na iedere speelronde een invaller in te zetten, mits dit op het Wedstrijdformulier wordt vermeld.

Artikel 6 Afgelastingen

Een ontmoeting kan worden afgelast of onderbroken, wegens extreem slechte weersomstandigheden. Indien die avond niet kan worden (verder) gespeeld, wordt in onderling overleg een nieuw tijdstip afgesproken tussen de teamcaptains van de verenigingen om de wedstrijden (af) te spelen.

De nieuw vastgestelde datum dient door beide partijen aan de wedstrijdcommissie te worden doorgegeven, dit om misverstanden te voorkomen.

Artikel 7 Spelregels

Reglement voor de Petanque sport,

Er wordt gespeeld volgens het Reglement voor de Petanque Sport,

Gedragsregels

Spelers houden zich aan de  binnen de NJBB gehanteerde omgangsvormen bij ontmoetingen.
Respect voor elkaar, dus.

Arbitrage en wedstrijdtafel

De ontvangende vereniging c.q. de locatiehouder verzorgt de arbitrage en wedstrijdtafel, en zorgt voor de benodigde meetapparatuur. De functies van wedstrijdleider en scheidsrechter mogen worden gecombineerd; voor de invulling van deze functies wordt bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, een gediplomeerd scheidsrechter dan wel wedstrijdleider ingezet.

Artikel 8 Einde van de competitie

Bepaling eindrangschikking

De eindrangschikking van de competitie wordt, in volgorde van belangrijkheid, bepaald aan de hand van:

  1. het aantal wedstrijdpunten,
  2. het aantal overwinningen. (gewonnen ontmoetingen),
  3. het onderling resultaat (wedstrijdpunten) van het/de gelijk geëindigde team(s),
  4. het aantal partijpunten,
  5. het algemeen saldo, en
  6. een beslissingswedstrijd tot 7 punten tussen twee tripletten, aan te wijzen uit de betreffende equipes.

Prijzen

Er worden prijzen beschikbaar gesteld voor teams die eerste en tweede worden in een poule wanneer
 er 3 poules zijn. Als er 2 poules zijn dan krijgen de teams die eerste en tweede worden een prijs.

Artikel 9 Administratie

Wedstrijdformulier

Na afloop van de ontmoeting wordt de uitslag door de wedstrijdleiding bekend gemaakt en het  wedstrijdformulier ingevuld. De wedstrijdleider draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier binnen twee dagen per mail opgestuurd wordt naar de wedstrijdcommissie .

Competitiestand

Na afloop van iedere speelavond geeft de wedstrijdcommissie POZO een overzicht van de tussen– of eindstand van de betreffende poule en stuurt deze per mail aan alle deelnemende verenigingen.

Financieel overzicht

Na afloop van de cyclus geeft de wedstrijdcommissie POZO een financieel overzicht aan alle verenigingen.

Promotie en Degradatie

Wanneer er 2 pouls zijn promoveren en of degraderen de 2 hoogste en de 2 laagste teams naar de andere poule.

 Artikel 10 Inval regeling

Wanneer een speler ingevallen is in een hogere poule dan mag hij niet meer invallen in een lagere poule.  Dit om competitievervalsing tegen te gaan.

 Artikel 11 Wangedrag

Wanneer er wangedrag wordt geconstateerd door de wedstrijdleider of scheidsrechter worden belanghebbenden op de hoogte gesteld dat dit gemeld zal worden bij de W.C POZO. De WC POZO komt na onderzoek van de situatie met een passende reactie.  Dit kan variëren van een waarschuwing tot volledige uitsluiting van deze competitie van de spelers die het wangedrag vertonen.

Artikel 12 Overige bepalingen

In gevallen waarin het internationaal spelreglement petanque en de aanvullende regels in dit reglement niet voorzien, neemt de wedstrijdcommissie POZO een beslissing.

De Wedstrijd commissie
Ine en Johan